Innovationspolitik

Innovationspolitik innefattar alla nationella eller regionala beslut och styråtgärder som påverkar innovation, innovationskraft och innovationsklimat.
Frågorna är många och komplexa:

Går det att styra forskning och utveckling mot specifika resultat och i vilken utsträckning omsätts FoU-satsningar till framgångsrika innovationer?

Vilken långsiktighet bör finnas i innovationspolitiken?

Vad är det egentligen som gör svenska företag konkurrenskraftiga?

Under vilka omständigheter kan det motiveras att statliga medel anslås som riskkapital?

Hur påverkar EU’s lagstiftning satsningar på innovation?

Hur väl fungerar upphovsrättsskyddet för enskilda innovatörer och uppfinnare?

Svaren beror både på hur innovation fungerar i olika branscher och på hur politiker och beslutsfattare väljer att styra, stödja och stimulera entreprenörskap och industriell kreativitet. Det är också viktigt att utveckla en helhetssyn på forskning, utveckling och innovation. Charles Edquist t.ex. har skrivit tänkvärt om behovet av en enhetlig innovationspolitik: Läs artikeln

OECDs analys av svensk innovation har varit övervägande positiv, men pekar också på svagheter inom både akademisk forskning och industrins satsningar på nyutveckling.
Läs rapporten

På regeringens uppdrag har SCB arbetat fram ett material för innovationsmätning: Utveckling av indikatorer för innovation

Enligt statistik från EPO och PRV håller Sverige en fortsatt hög innovationsnivå. Sett till patentansökningar per capita är Sverige ett av Europas mest innovativa länder. Kvaliteten på svenska patent och värdet av vår nationella patentportfölj är svårare att uppskatta liksom nyttoresultatet av forskning och utveckling.

anders7

Anders Hemre
ahemre@kunskapsteknik.se
0763264773