Artificiell Intelligens

AgileAI

Maskiner kan väl inte tänka? Svaret kan tyckas enkelt. Men utvecklingen har visat att det går att skapa maskiner som faktiskt kan tillägna sig och använda kunskap – något vi normalt anser att bara levande, tänkande varelser kan göra. Sedan länge kallar vi tekniken Artificiell Intelligens eller AI.

I början av 60-talet trodde AI-pionjärerna att en dator skulle nå mänsklig tankeförmåga inom tio år. Det har tagit lite längre, men vi börjar faktiskt närma oss.

Utvecklingen har gått allt fortare under senare år. Och det görs idag enorma satsningar på AI-teknik i många länder. Men teknik utan etik kan leda till artificiell intelligens utan moral.

Under 2020 – 2021 pågår i innovationsmyndigheten Vinnovas regi ett arbete med att ta fram ett etiskt ramverk för utveckling och användning av hållbar AI. Syftet beskrivs på följande sätt:

”I takt med fler fall av oavsiktlig diskriminering och integritetskränkningar ökar kraven på förmåga att styra AI mer ansvarsfullt. Idag integreras AI utan förutsättningar för att kunna identifiera, mäta och utvärdera implikationerna utifrån ett bredare etiskt perspektiv. Målet är att innovationen ska kunna appliceras i företag, start-ups och offentliga myndigheter som ett redskap för att undvika de oavsiktliga etiska fallgroparna. Den syftar även till att göra dem redo för kommande reglering kring AI & etik samt ger dem redskap att styra AI utifrån deras etiska värdegrund.”

Sveriges Ingenjörer skriver i ett policydokument:

”Sverige bör anta en etisk färdplan för AI som näringslivet står bakom. Den kan bli en kvalitetsstämpel och en konkurrensfördel Industriellt och affärsmässigt öppnar sig stora möjligheter med AI och det är angeläget att Sverige stärker sin position. Målet är att ansvarsfull AI blir något som Sverige associeras med. En färdplan beskriver vägen dit och är en överenskommelse mellan näringslivet, fackliga organisationer och staten.

I anslutning till arbetet med färdplanen behövs en nationell mötesplats mellan politiker, näringsliv, forskare och experter samt fackliga organisationer. Den ger möjlighet för kunskapsutbyte och förståelse för olika aktörers behov. En del i näringslivets arbete är att upprätta interna system för rapportering av risker och överträdelser vid utveckling och användning av AI. Ingenjörer och andra som utvecklar AI har särskilda kunskaper och därmed förutsättningar att uppmärksamma problem. Därför bör företag ha interna vägar för och bejaka visselblåsare.”

 

Några intressanta länkar:

AI Innovation of Sweden

Chalmers AI Research Centre

Elements of AI

Nationell inriktning för artificiell intelligens

OECD AI Policy Observatory

Vinnova: AI för ett hållbart samhälle