Innovationskraft

Det börjar med kraften i en idé. Det är denna kraft som både attraherar investerare och som driver det tidiga entreprenörskapet framåt. Insatsen som krävs för att nyskapa i företagsform är densamma oavsett om det gäller att starta företag baserat på en idé eller att hitta en idé för att starta företag med. Det handlar då ofta om att sammanföra tre individer med olika förmågor – en kreatör, en kunnig analytiker och någon som är duktig på att planera, organisera och driva verksamheten mot ett resultat. Det är alltså inte enbart kreativitet utan ett produktivt samspel mellan kreativitet, expertis och ledarskap som skapar innovationskraft.

Höginnovativa företag uppvisar ett antal egenskaper som befrämjar och stödjer innovation:

  • Öppenhet
  • Nyfikenhet
  • Idérikedom
  • Riskvillighet
  • Omvärldsfokus
  • Förbättringsvilja
  • Framtidsintresse

Till detta kommer också förmågan att framgångsrikt genomföra utvecklingen av en ny idé. Det kan handla om finansiering och en väl fungerande arbetsmetodik, men även om organisation, resurstillgänglighet och kompetensutveckling eller formandet av nya allianser och företagssamarbeten. Framgångsrik innovation beror alltså inte bara på hur bra en idé är utan också på den förmåga organisationen har att omvandla goda idéer till goda produkter – och ytterst till goda affärer.

KT1

MENTOR: Ett vitpapper om att leda FoU-verksamhet

Kontakta mig för inspiration och utmaning, konstruktiv rådgivning, utbildning, organisationsutveckling eller bara för ett utbyte av tankar och synpunkter på innovation och innovationskraft.

Anders Hemre
ahemre@kunskapsteknik.se
0763264773